Cockerspanieli metsästyskoirana

Cockerspanieli on vuosisatojen saatossa kehitetty erittäin tiheäkasvuisen maaston lintukoiraksi. Cockerspanielilla metsästetään lintuja, etupäässä lehtokurppia, fasaaneja ja muita kanalintuja sekä vesilintuja. Sitä voidaan käyttää myös jäniksen, rusakon ja kaniinin metsästykseen. Löytäessään riistaeläimen koiran tulee ajaa se lentoon/liikkeelle ja pysähtyä paikalleen. Tämä on tärkeää koiran turvallisuutta ajatellen, jotta koiraan ei osuisi hauleja. Cockerin kuuluu myös noutaa saalis metsästäjälle, vaikkei noutoa erityisesti korosteta rotumääritelmässä. Rotumääritelmän mukaan rodun käyttötarkoitus on toimia ylösajavana lintukoirana. FCI:n luokituksen mukaan rodulta vaaditaan käyttökoetulos.

Haku ja ylösajo
Työskentelytapa on siksak-kuviota muistuttava haku ohjaajan edessä ja sivuilla. Haun tulee pysyä haulikonkantaman (20–30 m) sisällä, mieluummin lähempänä kuin 30 m etäisyydellä. Aivan kantaman äärilaidalta liikkeelle saatu lintu saattaa helposti lentää aseen kantaman ulkopuolelle. Cockerspanielille tyypillistä on pyörivä, hiukan hääräävä haku, joka etenee siksakissa. Hyvälle cockerille tyypillistä on myös rakkaus pusikoihin, joiden alle ja läpi se mieluusti tunkeutuu. Nopea ja suunnaltaan jatkuvasti vaihtuva haku painaa linnun paikoilleen, koska se ei tiedä mistä uhka tulee ja kuinka monta uhkaajia on. Kun koira löytää linnun, sen vauhti kiihtyy, mistä ohjaaja tietää koiran olevan lähellä riistaeläintä. Sitten viimeinen loikka ja lintu nousee siivilleen ja koira jää paikalleen odottamaan seuraavaa käskyä. Oikeanlainen haku on tiivistä, koko kuljetun alueen kattavaa, nopeaa (mieluiten laukkaa) ja riistalle pyrkivää. Kovin hidas koira ei ehdi tilanteisiin mukaan ja riista karkaa siltä. Pistohakuisuus on virhe, koska haku ei tällöin kata maastoa riittävästi. Pistohakuisella koiralla, jonka tottelevaisuudessa on puutteita, tilanteet tulevat usein ampumaetäisyyden ulkopuolelta. Tavallinen virhe on peräänmeno, jolloin koira saattelee lintua joskus pitkällekin. Tällöin se on itse vaarassa saada osumia hauleista tai ampumatilaisuus menee kokonaan. Kokeissa tavattuja virheitä haussa cockereilla ovat liian hidas ja suppea haku, joka ei kata kuljettua maastoa sekä koiran kuumeneminen riistalla ja siitä seuraava tottelemattomuus.

Nouto
Ylösajavan koiran perustehtäviin kuuluu myös nouto. Riista on saatava nopeasti kiinni, varsinkin jos se on haavoittunut. Tällöin tarvitaan koiran hajuaistia, kykyä markkeerata putoaminen ja halua tuoda saalis turvaan ohjaajalle. Noudossa virheitä ovat noutohaluttomuus, raatelu, murskaaminen, piilottaminen, omiminen ja paukkunouto. Lisäksi virheeksi voidaan mainita heikko löytökyky. Markkeeraminen voi olla pienikokoiselle koiralla välillä haastavaa. Mikäli kasvusto on korkeaa, pieni koira ei pysty näkemään kunnolla, mihin riista putosi. Sanotaan kuitenkin, että koira oppii myös arvioimaan ampumisen suunnan kuulon ja hajuaistin perusteella ja suunnistamaan oikeaan suuntaan. Cockerin tulee olla myös ohjattavissa oikeaan suuntaan, vaikkei se olisi ollenkaan nähnyt pudotusta. Kokeissa tavattuja virheitä noudon yhteydessä ovat noudosta kieltäytyminen, tiputtelu, riistan nyppiminen tai raatelu ja erilaiset luovutusongelmat.

Vesityöskentely
Spanielin tulee olla halukas uimari. Etenkin Suomessa spanieleita käytetään paljon vesilinnustuksessa, joko noutajana passissa tai sitten spanielimaisesti hakemaan rantavedessä, kaislikossa ja rantapusikoissa. Cockerikin soveltuu erinomaisesti sorsajahtiin, kunhan ottaa huomioon koiran koon asettamat rajoitukset. Spanielit ovat vilkkaita, joten iltalennolla passissa oleminen voi olla joillekin yksilöille vaikeaa ja siksi tulee kiinnittää huomiota koiran opettamiseen pysymään rauhallisena.

Hyvän metsästysspanielin fyysiset ominaisuudet
Metsästyspäivän aikana koira saattaa juosta kymmeniä kilometrejä. Tämä vaatii koiran fysiikalta hyvää kestävyyttä. Koiran tulee olla myös ketterä ja nopea. Kovin kömpelö ja hidas koira ei ehdi riistatilanteisiin mukaan ja riista juoksee sen edestä pois. Rakenteeltaan hyvän metsästykseen käytettävän cockerin tulee olla nopea ja notkea. Tiuha maasto ja käyttötehtävä vaativat koiralta notkeutta sen pujotellessa pusikossa. Sen tulee olla nopea haussa, havaitessaaan riistan ja ylösajotilanteessa. Tähän liittyy myös riistallepyrkivyys. Jos sitä ei ole, niin nopeinkaan ja notkeinkaan koira ei lintua löydä.

Hyvän metsästysspanielien psyykkiset ominaisuudet
Koiran tulee olla miellyttämisen- ja kontaktinhaluinen, koska metsästys spanielin kanssa perustuu tiiviiseen yhteistyöhön ja koiran tulee olla pitkälle koulutettavissa. Kovin itsenäinen ja kovakorvainen koira ei pysty riittävään yhteistyöhön ja on vaikea kouluttaa. Cockereilla on kuitenkin taipumus olla individualisteja ja joskus hyvinkin omatoimisia. Englantilaiset sanovat, että cockeria tulee kouluttaa siten, että koira luulee kaiken tapahtuvan sen omaksi iloksi. He myös sanovat, että cockerit ovat kuin ”pientä kansaa”: kaikki omia persoonallisuuksiaan. Juuri kun olet luovuttamassa, niin ne tekevät jotain suorastaan nerokasta ja saavat sinut hymyilemään. Koiralla tulee olla taisteluhalua, jolla se jaksaa tunkeutua jokaiseen pusikkoon ja jaksaa jatkaa väsymyksestä huolimatta. Taisteluhalua tarvitaan  siihen, että koira jaksaa juosta vauhdikkaasti etsimässä riistaa, vaikka linnut olisivat harvassa. Koiran tulee olla rohkea yllättävissäkin tilanteissa. Se ei saa olla paukkuarka. Cockerspanielin tulee luonnollisesti olla riistaviettinen. Sen tulee olla kiinnostunut hajuista ja  kaikkea linnuista. Riistavietitön cockeri ei ole tyypillinen rotunsa edustaja. Riistavietin tulee kuitenkin olla hallittavissa. Kovin kiivaasti lintujen perään haluava koira on usein heikosti hallittavissa. koira tulee, kun se on saavuttanut kolme VOI 1-tulosta SPME- tai SPVE-kokeesta ja näyttelystä laatuarvostelun H, joka koiran tulee olla saanut täytettyään 15 kk iän. Yksi VOI 1 pitää olla vesilintukokeesta.

Spanielien taipumuskokeet

Cockerspanielilla on osallistumisoikeus spanielien taipumuskokeeseen (SPA), jonka tarkoituksena on todeta spanielirotujen käyttöominaisuuksia sekä onko koiran luonne ja käyttäytyminen spanieliroduille tyypillinen. Suomessa cockerspanieli tarvitsee hyväksytyn suorituksen taipumuskokeessa tullakseen Suomen muotovalioksi. Toinen vaihtoehto muotovalionarvon saavuttamiseen on saada vähintään AVO 3 –tulos spanielien metsästyskokeessa. Näyttelyistä muotovalion arvoon tarvittavat palkinnot omaavista cockerspanieleista ei tähän mennessä ole yksikään ole valioitunut metsästyskoetuloksen kautta. Spanielin alkuperäisen käyttötarkoituksen luonteelle asettamat vaatimukset käydään läpi koko kokeen aikana. Paitsi itse sosiaalisen käyttäytymisen osiossa myös muissa osioissa mitataan koiran toivottuja luonteenominaisuuksia. Vaatimuksena on, että koiran on tultava  vaikeuksitta toimeen ihmisten ja koirien kanssa. Jos koira osoittaa aggressiivisuutta tai suurta arkuutta vieraita ihmisiä ja/tai koiria kohtaan, hylätään suoritus. Hakuosuudella testataan koiran työskentelyhalua metsässä ja yhteistyöhalukkuutta ohjaajansa kanssa.  

Hakuosuudella testataan myös laukauksensieto. Jäljestysosuudella testaan koiran riistaviettiä, eli luontaista halukkuutta seurata riistaeläimen jälkeä. Hyvin suoritettu jäljestystyö vaatii koiralta myös metsästystilanteessa toivottavaa keskittymiskykyä ja tarkkuutta. Jäljestysosuuden päättää jäljen loppukohdassa oleva lopetettu riistaeläin, jolla testataan koiran halukkuutta riistakosketukseen. Vesi on suomalaisessa spanielimetsästyksessä varsin keskeinen elementti. Vesityössä testataan koiran halukkuutta veteen menoon ja siellä  työskentelyyn, jonka tulee olla spanielille luontaista. Vesityön aikana testataan myös noutohalukkuus. Koiran tottelevaisuutta seurataan koko kokeen ajan. Kaikkien osasuoritusten hyväksytty suoritus vaatii cockerspanielilta paitsi hyvää hermorakennetta ja luontaista  riistaviettiä, myös yhteistyöhalukkuutta ohjaajansa kanssa. Suoriutuessaan kokeesta hyväksytysti se osoittaa omaavansa toivotut ominaisuudet.

Taipumuskokeen osasuorituksia ovat
1. sosiaalinen käyttäytyminen
2. tottelevaisuus
3. haku ja laukauksensieto
4. jäljestäminen
5. vesityö

Alkuperäisen käyttötarkoituksen luonteelle asettamat vaatimukset

Rodun alkuperäinen käyttötarkoitus täysin ohjattavissa olevana metsästyskoirana on edellyttänyt koiralta riistaviettiä, helppoa koulutettavuutta, miellyttämisenhalua, kontaktihakuisuutta, noutamishalua, pehmeäsuisuutta, rohkeutta, ketteryyttä ja nopeutta. Koira ei ole saanut pelätä tiheääkään aluskasvillisuutta ja yllättäviä tilanteita. Koira ei myöskään saa olla paukkuarka. Metsästystilanteessa koiran on pysyttävä koko ajan ohjaajan näköpiirissä ja toteltava annettuja vihellys-, käsi- tai sanallisia käskyjä viivyttelemättä. Ohjaajan ja koiran välillä on oltava katkeamaton yhteys. Erityistä sosiaalisuutta ja sopeutumiskykyä on vaadittu koiran eläessä kennelolosuhteissa tai perheenjäsenenä yhdessä toisten koirien ja eri-ikäisten ihmisten kanssa. Edellä luetellut ominaisuudet ovat tehneet cockerspanielista yhden kaikkien aikojen suosituimmista ihmisen seuralaisista ja näitä ominaisuuksia olisi jalostuksella pyrittävä edelleen ylläpitämään. Käyttöominaisuuksien ylläpidolla ja parantumisella on suora yhteys monien rotujen luonteen kehittymiselle toivottuun suuntaan. Cockerspanieli ei liene poikkeus. Luonteen virheitä nykyisillä cockerspanieleilla ovat liiallinen vilkkaus ja siitä johtuva keskittymiskyvyttömyys, liioiteltu terävyys ja ääntelyherkkyys, itseluottamuksen puute ja liian alhainen ärsytyskynnys. Ne kertovat osaltaan myös cockerspanielin hermorakenteen heikkoudesta. Huolestuttava suunta on toisaalta myös rodun työskentelyhalukkuuden aleneminen. Kaikki ominaisuuksia, jotka heikentävät koiran käyttöä alkuperäisessä käyttötarkoituksessaan sekä vaikeuttavat sen elämistä harrastus- ja kotikoirana.

Metsästyskoirien jäljestämiskoe (MEJÄ)

Monet cockerspanielin omistajat ovat perinteisesti olleet kiinnostuneita haavoittuneen riistan jäljestämisestä, jossa järjestettävä koemuoto on metsästyskoirien jäljestämiskoe eli MEJÄ. Koirarotuna nimenomaan cockerspanieli on ollut uranuurtajana MEJÄän hyvin soveltuva koira omaa hyvän riistavietin, taisteluhalun ja hermorakenteen. Suoritus on pitkäkestoinen ja siinä menestyäkseen koiran on pystyttävä ylittämään työskentelyn aikana eteen tulevat haasteet. Ykköstulokseen on tehtävä suoritettava kaikilta osa-alueiltaan hyvin arvosanoin ja maksimissaan 45 minuutin kuluessa. Cockerspanieli alkuperältään työskentelynhaluisena metsästyskoirana soveltuu erinomaisesti lajin harrastamiseen. Varsinaisen metsästyskäytön yhteiskunnan kehityksen myötä vähentyessä, tarjoaa MEJÄ hienon mahdollisuuden hyödyntää rodun alkuperäisiä ominaisuuksia. Jalostuksen näkökulmasta MEJÄ-koesuorituksilla ei voida rodun alkuperäisiä käyttöominaisuuksia mitata, sillä mikä tahansa koirarotu on MEJÄ-koiraksi koulutettavissa saalistusvietin kautta.

Kuva: Fyr-Dane Let's Go Igor "Kaapo": Seppo Vartiainen

Lähde: Cockerspanielit ry